Kunststoffe für orthopädische Stomatologie

Sinma – M + V

Heißpolymerisierter Kunststoff für festsitzende Prothetik

Mehr
Redont – kolir

Kaltpolymerisierter Kunststoff für Herstellung der orthodontischen Apparate

Mehr
Akrodent

Kaltpolymerisierter Kunststoff für Herstellung der provisorische Kronen

Mehr
Sinma - М

Kunststoff für festsitzende Prothesen

Mehr
Ftorax

Heißpolymerisierter Kunststoff für Herstellung der Teil- und Totalprothesen

Mehr
Etakryl – 02

Heißpolymerisierter Kunststoff für Herstellung der Teil- und Totalbasis der herausnehmbaren Prothesen

Mehr
Kunststoff farblos

Heißpolymerisierter farbloser Kunststoff für zahntechnische Arbeiten

Mehr
Protakryl – М

Kaltpolymerisierter Kunststoff

Mehr